KORJAUSLOMAKE
Korjaukset ja täydennykset
kaupparekisteri-ilmoitukseen
(yrityksen julkiset tiedot)
PRH-Verohallinto,
PL 2000
Asiakaspalvelunumero
www.ytj.fi
Yritystietojärjestelmä
00231 Helsinki
029 509 5050
Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi sähköisessä muodossa: www.prh.fi/korjaukset
Yrityksen perustiedot
Yrityksen toiminimi
Y-tunnus
Korjauskehotuksessa pyydetyt tiedot
Huomaathan, että tällä lomakkeella ja liitteillä antamasi tiedot ovat julkisia. Ne ovat kaikkien saatavilla netissä.
Älä siis toimita meille liitteitä, joissa on henkilötunnuksia tai arkaluonteisia tietoja. Jos ilmoitat henkilöitä, kirjoita
henkilötunnukset ja ulkomailla asuvien kotiosoitteet erilliselle henkilötietolomakkeelle.
Ilmoita nimivaihtoehdot vain pyydettäessä. Kirjoita nimi täsmälleen siinä kirjoitusasussa, jossa haluat sen rekisteröitävän.
Huomaa isot ja pienet kirjaimet ja välilyönnit. Rekisteröimme ensimmäisen hyväksyttävissä olevan nimivaihtoehdon.
1. Nimivaihtoehto
2. Nimivaihtoehto
3. Nimivaihtoehto
Lomakkeen allekirjoitus
Ellei korjauskehotuksessa ole muuta pyydetty, tämän lomakkeen allekirjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja,
osakeyhtiössä hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, asunto-osakeyhtiöissä hallituksen jäsen tai isännöitsijä, osuuskunnassa
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, henkilöyhtiössä vastuunalainen yhtiömies, sivuliikkeessä edustaja tai toiminimenkirjoittaja
tai näiden valtuuttama asiamies.
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Lisätietojen antaja, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Liitteet
Tämä korjauslomake on aina liitettävä päällimmäiseksi asiakirjoihin.
Liitä mukaan vain pyydetyt asiakirjat, esimerkiksi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Ellei korjauskehotuksessa ole muuta pyydetty, liitteeksi käy yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote asiakirjasta.
Lähetä korjauslomake, mahdolliset liitteet ja henkilötietolomake postitse tai sähköpostitse PRH:lle
POSTITSE:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 HELSINKI
SÄHKÖPOSTITSE: korjaukset@prh.fi
Jos ilmoitat henkilötunnuksia, lähetä lomakkeet postitse tai
suojatulla sähköpostilla.
Tarkemmat ohjeet: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti
Kirjoita ilmoituksen diaarinumero viestin otsikkoon. Liitä
viestiin korjauslomake ja tämän liitteet pdf-muotoisina
dokumentteina.